Kategorie
Aktualności Inne

Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Izabelin na konsultacje społeczne w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

Na obszarze każdej z gmin objętych planowaną strategią (gminy: Leoncin, Czosnów, Kampinos, Leszno, Błonie, Izabelin, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki) zostanie zorganizowane jedno spotkanie z mieszkańcami, które będzie poświęcone diagnozie i analizie obszaru oraz dyskusji o nowych kierunkach rozwoju. Podczas konsultacji wyłonimy mocne i słabe strony terenu gminy oraz określimy przyszłe szanse i zagrożenia.

Zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Spotkanie będzie mieć charakter otwarty i wszystkie osoby będą mogły wziąć w nim udział.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy i potrzeby.

Planowany program spotkania:
1. Wprowadzenie – przedstawienie tematyki i cel spotkania. Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.
2. Prezentacja stowarzyszenia, obszaru i celów działalności.
3. Prezentacja złożenia okresu programowania PROW 2023-2027, w tym RLKS:
a) priorytety, które będą wspierane;
b) lista zakresów, które będą podlegać wsparciu w nowej perspektywie ;
c) zasady finansowania projektów, formy wsparcia.
4. Diagnoza obszaru i analiza SWOT.
5. Główne kierunki rozwoju obszaru oraz wypracowanie propozycji celów – planowane działania i rezultaty.
6. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.
7. Konsultacje indywidualne z możliwością zgłoszenia uwag i propozycji do LSR.
8. Zakończenie spotkania.

—————-
Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych realizowany jest w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (II nabór wniosków).